ارد ۱۰۱۳۹۲
 

foolad-loshanتصاویر کارخانه آهن و فولاد لوشان

گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان

 

گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان

گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان

گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان

گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان

 

گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان

 

گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان

 

گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان گرماتاب کارخانه آهن و فولاد لوشان

 

اطلاعات:

نام پروژه:کارخانه آهن وفولاد لوشان

شهرمحل اجرای پروژه:لوشان
فعالیت انجام شده: طراحی واجرای سیستم  گرمایش تابشی(گرماتاب)
وضعیت: تمام شده